Wednesday, June 29, 2011

“The advantage of a bad memory is that one enjoys several times the same good things for the first time” - Friedrich Nietzsche

First time is very important. It can influence your opinion and you either wanna do it again or never. It can relate to many activities. In this case for wearing Prada shoes and taking them for a walk. I did it first time today and I love it! They are so comfy and beautifuly elongate legs. I definitely want to do it again. :)

Po prvý krát je to veľmi dôležité. Môže to ovplyvniť váš názor a budete to chcieť robiť ešte raz alebo už nikdy. Platí to na mnohé činnosti. V tomto prípade na obutie si topánok značky Prada a ich nosenie. Dnes som to vyskúšala po prvý krát a milujem to! Sú také pohodlné a nádherne predlžujú nohy. Určite to chcem urobiť znovu. :)


Tuesday, June 28, 2011

I think the most important thing is to be in a good mood and enjoy life, wherever you are.- Diane Von Furstenberg

Today can be characterized as: bad weather day, bad hair day and also bad face day. :D
I don´t care because I´m still happy about yesterday´secondhand treasures.
Today I will show you the second one. Just scroll down. :)

Dnešok môže byť charakterizovaný ako: deň zlého počasia, zlých vlasov a u mňa aj zlých výrazov tváre. :D
Ale je mi to jedno, lebo som stále strašne happy kvôli včerajším pokladom zo secondhandov.
Dnes Vám ukážem ten druhý. Iba sa mrknite nižšie. :)


Monday, June 27, 2011

The devil wears Prada :)

My today´s secondhand shopping outfit. I was unbelievably succesful. Just scroll down. :)

Môj dnešný outfit na nakupovanie v secondhandoch. Bola som až neuveriteľne úspešná. Iba sa mrknite nižšie. :)


Saturday, June 25, 2011

Singing in the rain

Do you like summer rains?
I don´t see any sense in waiting under the roofs or in shops when you don´t have an umbrella. For me it´s a waste of time. When you get wet it´s not like your clothes will never be dry again. And I think it´s sexy. :) Yesterday was raining so I haven´t waited and got wet. I was the only one without umbrella on the street and then I´ve met this guy without umbrella too. We looked at each other and we laughed so hard and spontaneously. :D
I love moments like this. 

Have you ever tried it or you belong to the group of people that hides from a summer rain? :)

Btw, I had this outfit on the b-day party of my friend yesterday.

Máte radi letné dažde?
Nevidím žiaden zmysel v čakaní pod strechou alebo v obchodoch ak nemáte dáždnik. Pre mňa je to strata času. Ak zmoknete, neznamená o, že vaše oblečenie nikdy nevyschne. A podľa mňa je to aj sexy. :) Včera pršalo, takže som nečakala a zmokla. Bola som na ulici jediná bez dáždnika a potom som stretla rovnako zmýšľajúceho bez-dáždnikového chlapca. Pozreli sme sa na seba a vybuchli v taký spontánny smiech. :D
Mám rada takéto momenty.

Vyskúšali ste to niekedy alebo patríte k skupine ľudí, ktorá sa pred letným dažďom schováva? :)

Btw, tento outfit som mala na včerajšej kamarátovej oslave narodenín.


Friday, June 24, 2011

Treasure from dad

Cleaning and sorting stuff is great for me because I can learn stuff about my family I never knew. I have found a lot of photos, old albums and this treasure. Old Zenit camera. My dad used to love to take a lot of pictures with it in the past. 
I´m so happy now because I was really thinking to get myself a Diana Mini- yes, I know it´s totally a different kind of camera, but this Zenit is much more better! Now I just have to learn all the stuff about it and how exactly I have to use it. :)

Upratovanie a triedenie je pre mňa skvelé, lebo sa ním o mojej rodine naučím také veci, aké som nikdy nevedela. Našla som veľa fotiek, albumov a tento poklad. Starý foťák Zenit. Môj oci s ním niekedy v minulosti veľa fotil, dokonca aj sám vedel vyvolávať fotky.
Som veľmi šťastná, lebo som naozaj rozmýšľala nad tým, že si kúpim Dianu Mini- áno, ja viem, je to úplne iný druh fotoaparátu, ale tento Zenit je oveľa lepší! Teraz sa už len o ňom musím naučiť všetko a aj to, ako presne ho používať. :)


Thursday, June 23, 2011

We're just two lost souls. Swimming in a fish bowl.

I´ve never thought that painting and cleaning the whole house can have something to do with feng shui. But it does! In feng shui they believe that when you throw stuff you don´t need out it creates a space for new pretty things that will come. I threw a lot of stuff away from my room so I´m waiting for the new pretty things. :)
Do you believe in stuff like that?

Btw, the title of the post means that I´m really in the mood for Pink Floyd today. :)

Nikdy som si nemyslela, že maľovanie a čistenie domu má niečo dočinenia s feng šuej. Ale má! Vo feng šuej sa tvrdí, že ak vyhodíte veci, ktoré nepotrebujete, vytvárate tým miesto pre nové pekné veci, čo prídu. :) Už som vyhodila veľa vecí z izby, tak čakám na tie nové pekné. :)
Veríte veciam ako toto?

Btw, názov postu znamená, že som dnes dosť v nálade na Pink Floyd. :)


Wednesday, June 22, 2011

A girl in a bikini is like having a loaded pistol on your coffee table. There’s nothing wrong with them, but it’s hard to stop thinking about it” - Garrison Keillor

I know these days I´m just home, cleaning and not going out. But that day WILL come! And I hope it will be soon. :)
For that day I got these 2 swimsuits- animal print (meow!:) is from F&F and the sporty asymetric one is from Gate- I wanted similar one in white from Asos, but they sold it out- then Patty had it on her blog and I totally fell in love with it and I had to get it. :)
U like?

Viem, tieto dni som iba doma, upratujem a nevychádzam von. Ale ten deň raz PRÍDE! A dúfam, že čoskoro. :)
Preto som si kúpila tieto 2 plavky- so zvieracou potlačou (miau!:) sú z F&F a športové asymetrické sú z Gate-u- chcela som podobné biele z Asosu, ale vypredali ich- potom ich na blogu mala Patty a ja som sa do nich totálne zaľúbila a musela ich mať. :)
Páčia sa Vám?

make animation

Tuesday, June 21, 2011

If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair :)

Ok, I´m not going to San Francisco and I´m not wearing flowers in my hair. I wear them on my dress instead. :)
I can´t wait till this week ends and I will have time to tan, to go out and have a picnic and everything else. :) Today I just went to buy a couple of energy drinks and because secondhands are on my way to the store, I went in and found these 2 beauties (on the last pics). What do you think of them? :)

Ok, nejdem do San Francisca a nemám kvety vo vlasoch. Namiesto toho ich mám na šatách. :)
Neviem sa dočkať, kedy tento týždeň skončí a ja budem mať čas na opaľovanie, pikniky vonku a všetko ostatné. :)
Dnes som si len zašla kúpiť pár energy drinkov a keďže secondhandy mám po ceste, vošla som dnu a našla tieto 2 krásky (na posledných fotkách). Čo si o nich myslíte? :)


Red flowers everywhere.

So, it´s probably 10 PM when I´m starting to write this post. I´m exhausted. Really. My day was all about searching for the right paints, moving furniture, covering it with plastic covers, packing stuff up into paper boxes, covering the floor with papers, covers etc. Yes, it means only one thing. We are repainting our house. 
That means that till the end of the week my neighbours can stalk me, because I don´t have any curtains on my window. :D
Hope you relax and don´t do stuff like this. :P

Btw, yes, the name of the post doesn´t have to do anything with me today. :D And on the photo is my right paint searching outfit.

Tak, je asi desať hodín večer, keď začínam písať tento post. Som unavená. Naozaj. Môj deň bol celý o hľadaní správnych farieb, posúvaní nábytku, zakrývaní ho špeci ochrannými prikrývkami, balenie vecí do papierových krabíc, pokrývaní podlahy papiermi, kartónmi atď. Áno, znamená to iba jednu vec. Opäť maľujeme náš dom. 
To znamená, že ma moji susedia až do konca týždňa majú možnosť stalkovať, pretože na okne nemám žiadne záclony.:D
Dúfam, že vy relaxujete a nerobíte veci ako toto. :P

Btw, áno, názov postu so mnou dnes nijako nesúvisí. :D A na fotke je môj správnu-farbu-hľadací outfit. 


Friday, June 17, 2011

No expectations

When people say: "Don´t expect anything, the good willl surprise you." They are absolutely right. I went out yesterday with one of my best friends (Natalia) I haven´t seen in such a long time and I´ve expected nothing. It turned out to be one of the best nights in the past couple of weeks. :)
Btw,I won´t be here during the weekend, I´m leaving for my sis´s b-day party on the cottage.
Have a wonderful weekend! :)

Have you had something like that happened to you? That you expected nothing and it turned out to be something great? :)

Keď ľudia hovoria: "Nič neočakávaj, to dobré Ťa prekvapí samo." Majú úplnú pravdu. Včera som šla von z jednou z mojich naj (Natálka), ktorú som už nevidela strašne dlho. Neočakávala som nič. A bol to jeden z najlepších večerov, aký som mala poslednú dobu. :)
Btw, nebudem tu počas weekendu, lebo odchádzam na chatu kvôli oslave narodenín mojej sestry.
Takže Vám prajem skvelý weekend! :)

Už sa Vám stalo čosi také? Že ste neočakávali nič, ale nakoniec sa z toho vykľulo niečo super? :)


Wednesday, June 15, 2011

Guess what? Interview with me! :)

Lovely Emma asked me a couple of questions, so here you can find what were my answers- sorry in slovak only.

Skvelá Emma sa ma opýtala  pár otázok, tak tu môžete nájsť, aké boli moje odpovede. :)

My summer has officially started!!!

The day I was waiting for has finally arrived! :) My summer has officially started, all the finals are done and the only thing I will care about from now on are Pohoda festival, ice creams, summer kisses, tanning, parties, ladies nights, cocktails, sangria parties, trips, cottage barbecues, having fun, being with my man, and maybe "a couple of" summer outfits. :)
I am so happy right now, I can sell endorphins to people. :)

Deň, na ktorý som čakala konečne prišiel! :) Moje leto oficiálne začalo, všetky skúšky sú hotové a jediná vec, ktorá ma odteraz bude zaujímať bude Pohoda, zmrzlina, letné bozky, opaľovanie, parties, ladies nights, koktejly, sangria parties, výlety, opekačky na chate, užívanie si srandy, to, že budem s mojím chlapom, no a možno zopár letných outfitov. :)
Som taká šťastná, že by som mohla endorfíny predávať. :)

Btw, this was my "butterfly outfit" that really brought me luck today. :)

Btw, toto bol môj "motýlí outfit", ktorý mi dnes naozahj priniesol šťastie. :)


Sunday, June 12, 2011

Details

No ouftit today. My last final is on Tuesday so I spend the whole day at home just studying. Here are some details. :)

Dnes žiadny outfit. Poslednú skúšku mám v utorok, takže trávim celý deň doma iba učením. Tu je zopár detailov. :)

The thing I use the most (except my brain:). / Vec, ktorú používam najviac (okrem rozumu:).

Saturday, June 11, 2011

About snails and reasons to smile

Even though the weather is so bad I have 3 reasons to smile:
1.My man is home. With me. So I can have hug and kiss whenever I want. :)
2.I had amazing lunch- snails - french style. ;)
3.I´m planning to watch some Audrey Hepburn movies tonight.

Btw, I had this outfit on yesterday on my girls night out.

Btw2, have you ever eaten snails? My man doesn´t even want to think about it, he thinks it´s gross. What about you?

Aj keď je počasie aké je, mám 3 dôvody na úsmev:
1.Môj chlap je doma. So mnou. Takže môžem mať bozk alebo objatie kedykoľvek sa mi zachce. :)
2.Mala som super obed- slimáky - francúzsky štýl. ;)
3.Večer si plánujem pozrieť nejaké filmy s Audrey Hepburn.

Btw, tento outfit som mala na sebe včera vonku s dievčatami.

Btw2, už ste niekedy jedli slimáky? Môj chlapmuž o tom nechce ani len rozmýšľať, myslí si, že je to odporné. A čo vy?


Friday, June 10, 2011

80. :)

Oh god. I wanted to write about something else, but I saw this number and it made me so happy, that I can´t. 80. There is 80 of you following me now and I really want to say: THANK YOU. :)

Btw, I went out for a drink yesterday and I had this outfit on.

Oh bože. Chcela som písať o niečom inom, ale zbadala som toto číslo a som preto veľmi šťastná, takže nemôžem. 80. Je Vás 80, ktorí ma followujete, takže Vám chcem povedať len: ĎAKUJEM. :)

Btw, včera som skočila na drink a na sebe som mala toto. 


Thursday, June 09, 2011

Women and cats will do as they please, and men and dogs should relax and get used to the idea. - Robert A. Heinlein

I was totally disgusted/exhausted/sick of studying today. So, guess what I did to relax. a) I had a massage. b) I went secondhand shopping. c) I cleaned the whole house.
If you guessed b) you were right! But, I wished I had a) and don´t laugh but I really like cleaning when I want to relax. :P
I´m sooo happy I did that because I have found these great pink wedges for just 3,50 euros and this dress with lacy texture for just 1 euro! What do you think about them? :)

Dnes som už bola tak zhnusená/unavená/chorá zo všetkých Štúrov, Kollárov, Bendeguzov, Olejkárov, Cyrilov a Metodov, že som sa išla z učenia zrelaxovať. Hádajte, čo som robila. a) Mala som masáž. b) Išla som sa mrknúť do sekáčov. c) Upratala som celý dom.
Ak ste hádali b), mali ste pravdu! (dostávate cukrovinky čierny princ:D) Ale!, a) by som si určite dala a nesmejte sa, ale keď chcem relaxovať, tak inokedy naozaj upratujem. :P
Som ale veľmi šťastná, že som tak urobila, lebo som našla tieto úžasné platformové sandálky len za 3,50 eur a tieto šaty s čipkovou textúrou iba za 1! Čo si o nich myslíte?

Tuesday, June 07, 2011

Keeping it simple

Yes, exactly. Beacuse of all the complicated names, books, novels, authors, literature, movements, years etc. I have to study I´m just keeping it simple. :)

Presne tak, pretože mám poslednú dobu pred očami len samé komplikované mená, knihy, autorov, romány, literatúru, smery, roky, tak som vsadila na jednoduchosť. Skúste byť zložití, keď máte v hlave len Štúra, Hviezdoslava, Slovenské národné obrodenie, Dominika Tatarku, Zakliatu pannu vo Váhu, Olejkára, Cyrila a Metoda, Dva dni v Chujave, Nox et solitudo, Miroslava Váleka, romantizmus, postmodernu či realizmus. :)


Monday, June 06, 2011

New in

I don´t think I will be adding posts regularly or any posts that will make sense during next week. Maybe I´m wrong but we will see. :P The reason is that I will be studying for my last final from slovak literature. :/
So I promised you I will show you what I got on my secondhand tour in Bratislava. Let´s have a look + there are some things from Košice too.

Nemyslím, že ďalší týždeň budem prispievať nejako pravidelne alebo moje posty budú mať veľký zmysel. Možno sa mýlim, ale tak uvidíme. :P Dôvodom je, že sa budem učiť na moju poslednú skúšku zo slovenskej literatúry. :/ 
Už skôr som Vám sľúbila, že Vám ukážem, čo som si kúpila. Takže si to omrknite + je tam tiež pár vecí z Košíc. :)

Sunday, June 05, 2011

Blogger´s meeting

Do you know what connects mojito, people with unique sense of style and a lot of gossiping?
Blogger´s meeting. 
We met today, talked, laughed, shared our experiences, exchanged our opinions and had a lot of fun. 
We also promised to go secondhand shopping or just to meet again soon. :)
Quote of the day (waiter): Are you having some retro party or why did you dressed like that?:)
Click here for Patrik and here for Adriana. Sandra unfortunately doesn´t have a blog (it has to change because she had the best hat ever!) and Frankie said that he is starting fresh, so when he does it will be here.:)

Chcete vedieť, čo spája mojito, ľudí s unikátnym zmyslom pre štýl a veeeľa klebiet? 
Bloggerské stretko.
Dnes sme sa stretli, rozprávali, smiali sa,  zdelili si svoje zážitky, vymenili názory (Patrikove boli precenené. :D) a mali veľa srandy.
Tiež sme sa dohodli, že čoskoro dáme secondhand tour alebo to jednoducho znovu zopakujeme. :)
Výrok dňa (čašník): To vy máte nejakú retro párty alebo prečo ste sa tak obliekli? :)
Klikajte tu pre Patrika a tu pre Adrianu. Sandra bohužiaľ nemá blog (to treba zmeniť, lebo klobúčik mala bohovský!) a Frankie povedal, že začína nanovo, takže keď to bude, link bude tu.:)
Friday, June 03, 2011

What am I up to...

Because my final exam is on the 14th I do everything else but stuff for school. :) / Pretože moja posledná skúška je 14teho, robím všetko možné, len nie veci do školy. :)


Thursday, June 02, 2011

Big girls need big diamonds. - Elizabeth Taylor

I was wearing this outfit today. A combination of sexy and decent.
I´ve found this sexy D&G top/corset last week in Bratislava´s secondhands. I love how it creates the illusion of the lacy bra showing underneath. Skirt is from secondhand in Košice. Shows just a little bit of skin, not too much. And I combined it all with vintage earrings that look a little bit like diamonds. :)
And I promise I will take some pics of secondhand treasures I have found in Bratislava but later. :)

Dnes som na sebe mala tento outfit. Kombinácia sexy a slušného.
Tento sexy D&G top/korzet som našla minulý týždeň v bratislavských secondhandoch. Páči sa mi, ako vytvára ilúziu vykúkajúcej čipkovej podprsenky. Sukňa je zo secondhandu v Košiciach. Ukáže trošku kože, ale nie až príliš. A celé som to skombinovala s vintage náušnicami, ktoré trošku pripomínajú diamanty. :)
A sľubujem, odfotím moje secondhandové poklady, ktoré som našla v Bratislave, ale až neskôr. :)


Fuck!!!

I went shopping with my today, just regular shopping for groceries etc. I went to look for something and she looked away from the shopping kart for just 30 seconds, not more. Then some gypsies stole her handbag. She noticed it just too late. They stole everything, all her personal stuff, credit cards, money, iPhone, car keys, sunglasses, my medicaments, everything!
I´m not a racist, but I´m so pissed I would break their arms, legs and bones if I could!!!

Dnes som s mamkou šla na bežný nákup, ako potraviny etc. Iba na chvíľku som odbehla a ona sa obzrela inam možno na 30 sekúnd, nie viac. Vtedy nejakí cigáni ukradli jej kabelku. Všimla si to až príliš neskoro. Ukradli všetko, od jej osobných dokladov, kreditných kariet, peňazí, iPhonu, kľúčov od auta, slnečných okuliarov, mojich liekov, všetko!
Nie som rasistka, ale som tak nahnevaná, že najradšej by som im dolámala ruky, nohy aj kosti!!!