Wednesday, November 30, 2011

I want to hold hands and waste Friday nights with you.

Today just realllllllly quickly, because I have so much stuff to do(study for exam, write analysis of one book and bachelor´s thesis)!
I´m so looking forward to Friday! I will be in Bratislava dancing on Chase&Status with my man and all of other  architects. :) And I hope I will finally meet Timea on Saturday!:)

About today´s outfit: I love the style of this dress, simple, elegant, a little bit of Audrey Hepburnish. :P
And stuff from VJ-Style I ordered a couple of weeks ago arrived today. The price for everything with shipping? Just 1.50 euros. :P They have a special deal- shipping for accesories is free so hurry up!:)

Have a great day eveyrone!

Dnes iba veeeeeľmi rýchlo, lebo mám strašne veľa vecí, čo musím urobiť (učiť sa na zápočet, písať analýzu knihy a bakalárku!)
Už sa tak teším na piatok! Budem v Bratislave tancovať na Chase&Status s mojím chlapom a ostatnými architektmi. :) A v sobotu sa dúfam už konečne vidíme s Timeou! :)
O dnešnom outfite: Veľmi sa mi páči štýl týchto šiat, jednoduché, elegantné, trošku Audrey Hepburnovské. :P
A veci z VJ-Style, ktoré som si pred pár týždňami objednala dnes prišli. Cena za všetko aj so shippingom? Iba 1.50 eur. :P Majú špeciálnu akciu- shipping na doplnky je zadarmo, tak šup tam!:)
Prajem Vám krásny deň! :)


Monday, November 28, 2011

FASHION AND THE CITY No.1

Yesterday we went to FASHION AND THE CITY No.1 with Patrik.
Finally a really decent fashion show (because Jana Berg- Dream was a show where the designer wanted to get the attention more with the artists than designs- that really wasn´t a "fashion" show), that brought to Košice worldwide known fashion brands like YSL, Balenciaga, Christian Louboutin, Dior Homme, Rick Owens, Lanvin and also kids brands like: Iceberg Baby, G.F.Ferre - Junior or Ferrari Junior.
The host was my favorite and amazingly beutiful Denisa Mendrejova.
My opinion about the show? Perfect, but we drank too much Moët. :D
A couple of pics at the end of the post.

Včera sme s Patrikom boli na FASHION AND THE CITY No.1.
Konečne reálna prehliadka na slušnej úrovni (na rozdiel od Jany Berg- Sen, čo bola prehliadka, v ktorej sa návrhárka snažila viac ako modelmi zaujať vystupujúcimi umelcami- skrátka- toto "módna" show teda nebola), ktorá priniesla aj do Košíc modely svetových značiek, ako YSL, Balenciaga, Christian Louboutin, Dior Homme, Rick Owens, Lanvin a tiež detskej módy v podaní značiek: Iceberg Baby, G.F.Ferre - Junior či Ferrari Junior.
Prehliadkou sprevádzala moja obľúbená a úžasne krásna Denisa Mendrejová.
Môj názor? Perfektná módna show, ale trošku sme to prehnali s Moëtom. :D
Zopár momentiek na konci postu.


Friday, November 25, 2011

The cutest surprise in my lunch today.

Finally my weekend started (no school tomorrow, ha!:)!
So tomorrow:

  • I have to start writing my bachelor thesis
  • I will go to check secondands, because the biggest sales are now
  • I have to color my hair! it´s really a must! it´s 3 weeks I have been using special tonic and they  have grown really fast
And by tomorrow I really need to clean my kingdom, plus organize my closet. That probably means I will add more stuff to shop. ;)
But I really don´t know which of that will happen for sure. :D

What about you? Do you plan stuff too?
 

Konečne mi začal víkend (zajtra žiadna škola, ha!:)!
Takže zajtra:

  • už konečne začnem písať bakalárku
  • pozriem sekáče, lebo sú akurát tie najväčšie zľavy
  • nafarbím si vlasy! už je to naozaj must! za 3 týždne mi vďaka špeci toniku veľmi rýchlo odrástli
A do zajtra - Musím už konečne upratať moje kráľovstvo, plus roztriediť šatník! To asi znamená, že pribudnú veci do shopu. ;)
Ale naozaj neviem, čo všetko z toho sa mi podarí. :D
A čo vy? Tiež si plánujete veci?


Tuesday, November 22, 2011

Some girls are just born with glitter in their veins. - Paris Hilton

Today I went to huge store with decorations (because of Christmas). During the time I was going through reindeers, baubles, beads, candles, Santa Clauses, christmas lights, flowers, napkins, trees... etc. I found this! (on the 4th photo)
Pink glitter sprinkles!
First thing that came to my mind was glitter nail designs- like those with OPI nail polishes.
It is non toxic so I´m hoping I will be succesful with it. ;)

Btw, today with a new treasure from secondhand- Moschino striped jacket.


Dnes som bola v obrovskom obchode s dekoráciami (veď viete, Vianoce). Počas toho, ako som sa prehŕňala sobmi, guľami, reťazami, sviečkami, Santa Clausami, vianočnými svetielkami, kvetmi, servítkami... atď. som našla toto! (na 4tej photo)
Ružové trblietky!
Prvá vec, ktorá mi napadla, boli flitrové nail designy- ako napríklad tie s OPI lakmi.
Tieto sú netoxické, takže dúfam, že s nimi budem úspešná. ;)

Btw, dnes s novým pokladom zo secondhandu- Moschino pásikavá bunda.

Btw 2, pridala som nové veci do SHOPu.


Tuesday, November 15, 2011

Smile is always in fashion. ;)

Today was such a good day.
My eye doctor told me that I´m finally completely healthy! So I can wear contacts again. :)
I went secondhand shopping and to New Yorker and I have found great things. You can see them at the end of the post. :)
Also, my man is coming home in a 2 days of that so I´m excited about that too. Yay! :P

Dnes bol skvelý deň.
Očná mi povedala, že som už konečne úplne zdravá! Takže opäť môžem nosiť šošovky. :)
Išla som nakupovať do secondhandov a do New Yorkeru a našla som skvelé veci. Môžete ich vidieť na konci postu. :)
Taktiež, môj chlap sa vracia domov o 2 dni, takže to je môj ďalší dôvod vytešenia. Jéj! :P


Saturday, November 12, 2011

Jana Berg Fashion Show 2011

Yesterday I went to fashion show of czech designer Jana Berg. It all took place in Košice´s State Theatre. It´s theme was dream.
Ok, enough with the good stuff, let´s start with the criticism. (Sorry for the bad quality of photos, I really need a new camera.:)
I really didn´t get why the fashion show began with passage from the play Svätopluk. It was long, boring and wasn´t related with the fashion show at all. We felt like we didn´t come to the right place.
All of the collection had several parts that was mixed with appearances of dancers with ribbons (interesting), singer (boring!) and violinist (the applause for her was bigger than for the designer).

Včera som mala možnosť zúčastniť sa módnej prehliadky českej návrhárky Jany Berg. Celá sa odohrávala v košickom Štátnom Divadle. Jej témou bol sen.
Zatiaľ všetko pekné, ale teraz ku kritike. (Ospravedlňujem sa za kvalitu fotiek, lebo by to už vážne chcelo lepší foťák. :)
Nepochopila som, prečo celá prehliadka začala úryvkom z divadelnej hry Svätopluk. Bolo to zdĺhavé, nudné a nijako to s prehliadkou nesúviselo. Chvíľkami sme nevedeli, či sme prišli správne.
Celá kolekcia mala viacero častí, ktoré sa striedali s vystúpeniami tanečníc so stuhami (zaujímavé), speváčky (nuda!) a huslistky (jej ľudia tlieskali viac ako samotnej návrhárke).


Thursday, November 10, 2011

Back from the radio :)

So hello everyone!
I just came back from the radio. I´m in such a good mood. It was just awesome! 
I just wanna say big THANK YOU Ivett and Mirka! The atmosphere in the radio was amazing, we laughed so much and just had fun!
They asked me a lot of questions and if you want to listen to it the link to the archive is HERE (Showfashion from 9th of November- but in slovak only:).
Yay!:)

Tak ahojte všetci!
Práve som prišla z rádia. Mám tak skvelú náladu- Bolo to skvelé!
Chcem len povedať veľké ĎAKUJEM pre Vás, Ivett a Mirka! Atmosféra v rádiu bola úžasná, toľko sme sa smiali a jednoducho bavili!
Pýtali sa ma veľa otázok a keby ste si to chceli vypočuť, link na archív je TU (je to relácia Showfashion z 9teho novembra).
Jupí!:)


Wednesday, November 09, 2011

Invitation to the radio.

Just a quick outfit post.
And since I haven´t posted what I eat in a long time, then a little food post too. :)
I´m very happy, because Ivett that works in our student radio has invited me to her program about fashion "ShowFashion" to talk about fashion, blogging, etc. :) 
I´m going there tomorrow and you can listen to it from 7pm to 8pm on live stream HERE.
Have a great day!

Iba rýchly outfit post.
A keďže som o tom, čo jem nepostovala už dlho, tak aj menší post o jedle. :)
Som veľmi šťastná, lebo Ivett, ktorá pracuje v našom školskom rádiu ma pozvala do jej relácie o móde "ShowFashion", aby sme sa porozprávali o móde, blogovaní, atď. :) 
Idem tam zajtra a vy si to môžete vypočuť od 19tej do 20tej na live streame TU
Prajem Vám krásny deň!


Monday, November 07, 2011

My heart is a stereo. It beats for you so listen close.

So, I´m back in Košice.
If you read my blog you know that on the day I leave Bratislava I´m not in a very good mood.
I know I´m going back there in a month again, but... You know how it is with ...
The second thing is that I have to study for my exam on Tuesday.
But positive thinking again, I have found one special thing that keeps me excited. 
It will happen on Wednesday- I will tell you more about it later. ;)

Tak, som späť v Košiciach.
Keď ma čítate, viete, že v deň, keď opúšťam Bratislavu nemám veľmi dobrú náladu.
Viem, že tam idem znovu o mesiac, ale ... Veď viete ako to je s ♡...
Druhá vec je, že sa musím učiť na utorkový zápočet.
Ale, znovu pozitívne myslenie a ja som si našla vec, ktorá mi zlepšuje náladu.
Bude to konkrétne v stredu- poviem Vám o tom viac neskôr. ;)


Sunday, November 06, 2011

Mistakes are always forgivable, if one has the courage to admit them. - Bruce Lee

You always have to learn from your own mistakes.
Yesterday I´ve learned:
Don´t mix stairs and vodka. The proof is a bruise on my leg. :D
When you drink all night, don´t eat heavy food for breakfast. Yes, scrambled eggs with onion is not a good option. :)
And the third one. Try your bag in the store before you buy it. I´m talking about the one on the pic. Now it´s back in New Yorker store where it came from. It looks amazing but who wants a bag that opens itself anytime it wants to?:D
Any recent mistakes you´ve learned from?

Hovorí sa, že človek musí robiť chyby na to, aby sa poučil.
Včera som sa naučila, že:
Nemixujte vodku a schody. Dôkaz je modrina na mojej nohe. :D
Keď pijete celú noc, nejedzte ťažké jedlá na raňajky. Áno, praženica s cibuľkou nebude dobrá voľba. :)
A tretie. Vyskúšajte kabelku v obchode pred tým, ako ju kúpite. Hovorím o tejto na fotke. Teraz je už späť v New Yorkeri, odkiaľ prišla. Vyzerá prekrásne, ale kto chce kabelku, ktorá sa otvára sama od seba, kedy sa jej zachce? :D
Máte nejaké chyby, na ktorých ste sa nedávno poučili vy? 


Thursday, November 03, 2011

Good things come to those who wait.

The name says it all.
I was looking so long for 2 things (this time shoes- the thing I was looking for was either winter lace-up boots or just blue colored winter shoes). And I have found it both combined in one! On sale! For only 16 euros. :) Yay!
And the thing is I didn´t find it- they found me- same like the YSL green sweater.
What do you think?
What is the thing you have been looking for winter for so long?

And I know I´m wearing Bambi all the time- I just can´t stop. Sorry. :D

Názov hovorí za všetko.
Už dlho som hľadala 2 veci (tentokrát topánky- to, čo som hľadala boli buď zimné baganče, alebo iba modré zimné topánky). A všetko to som našla v kombinácii 2 v 1! V zľave! Iba za 16 eur. :) Jupí!
A čo je podstatné, ja som ich nenašla- oni si našli mňa- rovnako ako zelený YSL sveter.
Čo si myslíte?
Akú máte vec, ktorú už dlho hľadáte na zimu vy?

A viem, že Bambiho nosím stále- neviem prestať. Sorry. :D