Friday, September 30, 2011

For every minute you are angry you lose sixty seconds of happiness.

My school is absolutely chaotic. It was so angry today. I found out that they moved my lecture and seminar, that I have only 3 times per semester to Friday night. So I would have spent time in school from half ast three till half past seven. And the last date is 23.12.! Day before Christmas? WTF?!
So I cancelled it and because I didn´t have enough of credits I had to pick another one. The first date is tomorrow and I have to read Hamlet and Oedipus the King until that. WTF 2?!
Is your school/job getting on your nerves too? :)

P.S.: Sorry for the plant. She wanted to get a pic too. ;)


Moja škola je absolútne chaotická. Dnes som mala také nervy. Dozvedela som sa, že mi presunuli jednu prednášku s cvikom, ktorá je iba 3x za semester, na piatok večer, takže by som v škole strávila čas od približne pol štvrtej až do pol ôsmej! A posledná termín je 23.12.! Deň pred Vianocami? WTF?! 
Takže som si škrtla predmet, kvôli nedostatku kreditov som si musela zapísať iný a ten má prvý termín zajtra, do ktorého musím prečítať Hamleta a Kráľa Oidipa. WTF 2?!
Aj Vám škola/práca lezie takto na nervy? :)

P.S.:Sorry za rastlinu. Tiež chcela fotku, tak čo už s ňou mám robiť. ;)

Bag, Shorts, Shirt - Secondhand
Sunglasses - Six
Bracelet - Vintage
Shoes - F&F

Thursday, September 29, 2011

Anyone can get dressed up and glamorous, but its how people dress in their days off are the most intriguing - Alexander Wang

Just shortly today, because:
sine I have come from Bratislava, my room looks like Hiroshima,
I want to organize my wardrobe,
I want to eat dinner,
I need to do it all just in time for party with my classmates tonight. ;)

Dnes len krátko, lebo:
odkedy som včera došla z BA, moja izba pripomína Hirošimu,
si chcem zorganizovať šatník,
sa chcem navečerať,
to celé musím stihnúť do večernej krúžkovice so spolužiakmi. ;)


Wednesday, September 28, 2011

The sky was never the limit.

Today was the first day of school so I had to wear something pretty like this lacy secondhand dress and new shoes that are a gift from my mom.
The unbelievable became true- I´m wearing my glasses! I really don´t feel that comfortable in them- I prefer contacts, but I need to wear the because of the problems with my eyes.
My hair is just wavy because I was in rush today. I came back from Bratislava around 14:30 and my school started hour later so I didn´t feel like ironing it.
Usually my train journey lasts forever (in my head), but today I watched 3 movies- Salt, Grown ups and Bad teacher. Justin Timberlake acts in the last one and he had the funniest orgasm scene there- I was laughing so hard the old lady sitting on the opposite seat was giving me weird looks. :D
Can you give me tips for some good new movies? :)

Btw, the title doesn´t relate to anything. I just liked it and that´s all. :P

Dnes bol prvý deň školy, takže som musela mať oblečené niečo pekné ako tieto čipkované šaty zo secondhandu a nové boty, ktoré sú darčekom od mamky.
Neuveriteľné sa stalo skutočnosťou- mám na sebe dioptrické okuliare! Necítim sa v nich až tak "svojsky", pretože mám radšej šošovky, ale musím ich nosiť, lebo mám momentálne problémy s očami.
Vlasy sú iba vlnité, lebo som dnes bola v zhone. Z Bratislavy som došla okolo 14:30 a moja škola začala hodinu potom, takže sa mi ich žehliť veľmi nechcelo.
Zvyčajne mi cesta vlakom trvá večnosť (v mojej hlave), ale dnes som pozerala 3 filmy- Salt, Grown ups a Bad teacher. V tom poslednom hrá Justin Timberlake, no a má v ňom veľmi podarenú orgazmovú scénu- smiala som sa tak, až mi babka sediaca oproti začala dávať divné pohľady. :D
Vedeli by ste mi dať tipy na nejaké dobré nové filmy?

Btw, titulok nesúvisí s ničím, iba sa mi páčil. Howgh. :P


Tuesday, September 27, 2011

I can feel the sun whenever you're near. Every time you touch me I just melt away.

Today´s post is not about text, it´s about photos.
I don´t feel like writing that much.
Tomorrow I´m leaving Bratislava and my man and going back to Košice. :/
I guess I´m in a very special mood- so happy () and sad at the same time.
In this post you can find 3 different outfits from 3 days.

Dnešný post nie je o texte, ale o fotkách.
Necítim sa na to, aby som veľa písala.
Zajtra odchádzam z Bratislavy späť do Košíc a nechávam si tu muža. :/
Zdá sa mi, že som v takej špeciálnej nálade- veľmi šťastná (♥), ale aj smutná zároveň.
V tomto poste nájdete 3 rôzne outfity z 3 dní.


Saturday, September 24, 2011

In Bratislava again

So, I´m here. Again. 2 new dresses, yummy lunch in IKEA, great evening with wine and my sis and lots of kisses from my man. What can be better? :)

Tak, som tu. Znovu. 2 nové šaty, mňamózny obed v IKEi, skvelý večer pri vínku so sestrou a hrozne veľa pús od môjho muža. Čo môže byť lepšie? :)

Shoes - F&F
Bag - Mango
Corset (originally D&G), Skirt - Secondhand
Sunglasses - Gucci
Earrings - Vintage
Ring - from Turkey
Bracelets - H&M

Thursday, September 22, 2011

The worst mistake anyone can make is being too afraid to make one.

Just shortly because I´m leaving to Bratislava tomorrow at 5:35 AM and I still haven´t packed anything yet. :)

  • Positive fact about the day: My mom bought me great new oxford- style shoes. Thanks! :)
  • Negative fact about the day: I flashed random stranger with my lace panties because of the wind. I guess that´s negative for me but positive for him. :D


Iba krátko, pretože zajtra idem do BA o 5:35 ráno a ešte stále nie som zbalená. :)

  • Pozitívny fakt dňa: Mamka mi kúpila nové boty na štýl oxfordiek. Ďakujem! :)
  • Negatívny fakt dňa: Neznámy muž mal to šťastie vidieť moje čipkované gaťky v plnej kráse, kvôli vetru. Asi to bude negatívum pre mňa, ale pozitívum pre neho. :D


Wednesday, September 21, 2011

Never regret something that once made you smile.

Even though that I look like a Quasimodo to me, because my eyes are swollen, I am smiling- finally:
a) because I´m probably going to Bratislava to see my man :)
b) because I have found out that maybe I´m not like Quasimodo after all- today I was without makeup, in my glasses, with my red swollen eyes in supermarket and one guy was flirting with me :D
c) because I have found two great bags in secondhand, I won´t even tell you how cheap they were -  you would kill me :)
d) because it´s still warm out so I can wear summer dresses like this one (my man´s favorite:)

What makes you smile these days? :)

Aj napriek tomu, že si pripadám ako Quasimodo, keďže mám napuchnuté oči, usmievam sa- konečne:
a) pretože asi idem za mojím mužom do Bratislavy :)
b) pretože som zistila, že možno až taký Quasimodo nie som- dnes som bola bez makeupu, v okuliaroch, s červenými napuchnutými očami v supermarkete a jeden muž ma balil :D
c) pretože som našla v secondhande 2 super kabelky, ani Vám neprezradím, aké lacné boli, lebo by ste ma zabili :)
d) pretože je vonku stále teplo, takže viem nosiť letné šaty ako tieto (môjho muža obľúbené:)

Čo Vám cez tieto dni prináša úsmev na pery? :)


Monday, September 19, 2011

'Cause i'd rather die young. Than live my life without you.

So, I´m back from my eye doctor again. The problems I have with my eyes are caused by allergy or some virus, my doctor is nt sure now. But the fact is, that I can´t wear contacts for 2 weeks (in cause of allergy) or 6-8 weeks (in cause of virus). So that is really not that good at all.

Hope you have better news than me. :/

P.S.: The title of this post is from one song from Beyoncé´s new album. Do you know which one? :)


Tak, som späť od očného. Znovu. Problémy, ktoré mám s očami sú zapríčinené alergiou alebo vírusom, zatiaľ si doktor nie je istý. Faktom je, že nemôžem nosiť šošovky 2 týždne ( v prípade alergie) alebo 6-8 týždňov (v prípade vírusu). Takže to nie je vôbec dobré.

Dúfam, že máte lepšie novinky ako ja. :/

P.S.: Titulok postu súvisí s jednou pesničkou z nového albumu Beyoncé. Viete s ktorou? :)

Sunday, September 18, 2011

It´s amazing how fast a good mood can turn bad.

I´m in a very bad mood. It´s the combination of so many reasons. One of them are for example my eyes. One was swollen so I went to the doctor and he told me that something must have bitten me to my eyelid and gave me some medicine. It was supposed to be ok in 3 hours. That was on Tuesday. Today it´s even worse. Both my eyes are bloody red and swollen. I don´t even want to talk about more things because it´s so much of them. :(

This is outfit from the other day when me and my man went to buy me new rollerblades.

Mám veľmi zlú náladu. Je to kombinácia mnohých dôvodov. Jeden z nich sú napríklad moje oči. Jedno bolo celé napuchnuté, tak som šla ku očnému a povedal mi, že ma čosi muselo pichnúť do viečka a dal mi na to nejaké lieky. Malo to byť v pohode v priebehu 3 hodín. To bolo v utorok. Teraz je to ešte horšie. Obe moje oči sú podliate krvou a opuchnuté. O ostatných veciach sa mi ani nechce hovoriť, lebo je ich tak veľa. :(

Tento outfit je z dňa, keď sme mi s chlapom boli kupovať nové kolieskové korčule.

Saturday, September 17, 2011

Missing someone gets easier every day because even though it's one day further from the last time you saw each other, it's one day closer to the next time you will.

I haven´t posted for a couple of days.
The main reason is that my parents had their 50th birthday party. It was awesome, I had a speech, we danced, ate, drank so much, but I mixed vodka, wine and gin. So yesterday was very painful. The last thing I was thinking about was posting. :D
But yesterday evening my stomach got better so we (with my man) went to the concert of Richard Müller. Amazing is the only word that can describe it. :)
My man went to Bratislava this morning so that is the sad fact :(, but toninght I´m seeing my girls so my mood will get better. Or I at least hope so.

What are your plans for the weekend?

Nepostovala som pár dní.
Hlavným dôvodom je, že moji rodičia mali oslavu ich 50tky. Bolo to skvelé, mala som prejav, veľa sa jedlo, tancovalo, pilo, ale ja som zmixovala vodku, víno a gin. Takže včerajšok bol veľmi bolestivý. Posledná vec, na ktorú som myslela, bol blog. :D
Včera večer sa však môj žalúdok znormalizoval, takže sme s mužom šli na koncert Richarda Müllera. Úžasné je jediné slovo, ktorým sa dá popísať. :)
Môj muž už odišiel do Bratislavy dnes ráno, takže to je smutná informácia :(, ale večer mám stretko s mojimi dievčatami, takže sa mi zlepší nálada. Alebo v to aspoň dúfam.

Aké máte plány na víkend vy?

Thursday, September 15, 2011

Turkey part III.

Facts about this post:
It has the biggest amount of bare skin ever. ;)
You can see two sunsets and you don´t have to be the Little Prince.
I was trying so hard but the camera didn´t capture my jump. :D
I bought that ring because it reminds me of night sky.
No, we didn´t ride those motorcycles.
And the outfits are 3 and at the end again. :)

Fakty o poste:
Obsahuje najväčšie množstvo odhalenej kože. ;)
Uvidíte 2 východy slnka a nemusíte byť Malým Princom.
Strašne som sa snažila, ale foťák jednoducho nezachytil môj skok. :D
Ten prsteň som si kúpila, pretože mi pripomína nočnú oblohu.
Nie, nejazdili sme na tých motorkách.
A outfity sú tri, no a samozrejme na konci. :)


Tuesday, September 13, 2011

Turkey part II.

These are a couple of pics from the day we went to Alanya. We took the bus. The funny fact is that you can stop the bus wherever you want, there is no such thing as bus station. And it also stops wherever you want to get out. :)
We checked out the shops. They all offer almost the same, so many fakes from Hermes Birkins, Chanel bags, Converse shoes, Ray Ban sunglasses etc. I have bought only a white plastic watch and 2 rings. (photos later)
We have also found a store with so many nail polishes that I gasped. :D And they were so cheap, less than 1 euro for a piece. I have bought neon pink one and now I regret that I didn´t chose more.
I don´t want to bore you, so here are the photos. At the end you can find 3 outfit pics from 3 nights  :)

Tu je zopár fotiek z dňa, keď sme boli v Alanyi. Išli sme busom- dolmušom. Sranda je, že bus môžete stopnúť kde len chcete, neexistujú tam zastávky. A tiež Vám zastaví kdekoľvek ak chcete vystúpiť. :)
Omrkli sme obchody. Skoro všetky ponúkajú takmer rovnaký tovar, veľmi veľa fakeov od Hermes Birkiniek, Chanel kabeliek, Conversov, Ray Banov atď. Ja som si kúpila iba dva prstene a biele plastové hodinky. (fotky neskôr)
Tiež sme našli obchod s tak veľkým množstvom lakov, že sa mi až zatajil dych. :D A boli také lacné, stáli menej ako euro za kus. Kúpila som si neónkovo ružový a teraz ľutujem, že som si ich nevybrala viac.
Nechcem Vás nudiť, takže tu máte fotky. Na konci nájdete tiež 3 outfity z 3 nocí.

Monday, September 12, 2011

Turkey part I.

In the beginning I was affraid how the vacation will be because we have spend really a short time planning it. But it went perfectly, mostly because we three are great friends. :)
We had so much fun and today I´m posting photos from the first three days in which we went to a real Turkish market. Everybody was shouting slovak "ahoy" at us, was inviting us to buy fake stuff and was flirting. :D Turkey.
You can also see 2 outfits because I have posted the first one yesterday. It´s nothing new to you, I have packed only my favorite things. :)


Zo začiatku som sa bála, aká dovolenka bude, keďže sme ju naplánovali za veľmi krátky čas. Ale vyšla úplne perfektne, a to hlavne kvôli skvelej zostave nás troch. :)
Bavili sme sa veľmi dobre, no a dnes postujem fotky z prvých troch dní, keď sme si vyšli na pravý turecký trh. Každý na nás kričal slovenské ahoj, pozýval nás nakupovať fejky a hádzal lačné pohľady. :D Turecko.
Tiež tam máte aj 2 outfity, keďže prvý som už postovala. Nie sú to veci, ktoré ste ešte nevideli, balila som si len tie najobľúbenejšie. :)


Sunday, September 11, 2011

Back from Turkey

Hi! So, I´m back home and blogging. :)
I will definitelly write more and post more photos from Turkey later. This one is just a small tasting for you. :)


Ahojte! Tak už som späť doma a blogujem. :)
Určite napíšem a postnem viac fotiek z Turecka neskôr. Táto je pre Vás taká malá ochutnávka. :)