Friday, October 28, 2011

Stop saying "I wish", start saying "I will".

After seeing my doctor today I don´t have a very good news.
For example, when I look on the board in class the letters are not very clear and reading is a little difficult. So my doctor basically told me that I have small infiltrates in my eyes and I have to have special drops and cream. The treatment will take from 2 to 6 weeks and there is a chance that I cannot cure it and I will have this unclear view forever. Kinda scary, isn´t it?.
But the important thing is positive thinking.
I know that everything will go right.

Btw, thank you for your nice comments from yesterday. :)

Po tom, ako som sa stretla s lekárkou nemám veľmi dobré novinky.
Napríklad, keď sa v triede pozerám na tabuľu, písmená sú rozmazanejšie, a preto je pre mňa čítanie zložitejšie. Tak mi moja očná povedala, že mám v oku malé infiltráty a preto musím mať špeciálne kvapky a krém. Liečba potrvá od 2 do 6 týždňov a je šanca, že sa mi to nevylieči a budem takto rozmazanejšie vidieť navždy. Trošku strašidelné, že?
Ale dôležité je pozitívne myslenie.
Ja viem, že všetko pôjde dobre.

Btw, ďakujem za Vaše včerajšie milé komentáre. :)Thursday, October 27, 2011

Fuck you, my dear.

I have so much stuff to do and so little time!
I´m not in a very good mood to tell you the truth. I´m pissed because of many things.
Even my eye doctor told me that my conjunctivitis is not cured and I have scored keratoconjunctivitis!
Oh god, at least I´m meeting my girls tonight so that will make my mood better.

Btw, I have no idea why my skirt looks blac in those photos- it´s brown in real. :)

Mám toľko vecí, ktoré mi treba urobiť a tak málo času!
Aby som Vám povedala pravdu, nemám veľmi dobrú náladu. Mám nervy kvôli rôznym veciam.
Aj moja očná mi povedala, že môj zápal spojiviek ešte nie je vyliečený a mám ďalší bonus- zápal rohovky!
Oh jaj, aspoň sa dnes stretnem s mojimi ženami, takže aspoň niečo mi vylepší náladu.

Btw, nechápem, prečo je moja sukňa na fotkách čierna- v reále je hnedá. :)


Tuesday, October 25, 2011

Lóve

I just got home from the movies.
We went to see Lóve.
I don´t know, my opinion is somewhere in between good and bad. Some parts I liked (music, views of Bratislava, scenes from college...), some I didn´t (certain dialogues,cheesy romantic lines...), but I had fun, I spent a good evening with my man and I think it was worth the money.
Have you seen it? What do you think? If not, do you want to see it?

P.S.:Special hi for one nice girl that recognized me :)

Práve som sa vrátila z kina.
Boli sme na Lóve.
Neviem, mám taký "medzinázor". Niektoré časti sa mi páčili (hudba, pohľady na Bratislavu, scény na intráku...), niektoré nie (isté dialógy, cheesy romantické hlášky...), ale pobavila som sa, mala pekný večer s mojím chlapom a neľutujem za to dané peniaze.
Videli ste to? Čo si myslíte? Ak nie, chcete to vidieť?

P.S. Špeciálny pozdrav pre jednu veľmi milú slečnu, ktorá ma spoznala. :)Sunday, October 23, 2011

Little me in a big coat. :)

I have found this amazing coat in secondhand a week ago.
It´s from Zara, looks almost new and cost me 6 euros. :)
But to tell you the truth, I went to school dressed like this yesterday but because of this shitty, windy, cold-as-hell weather I had to come home during break and change- I felt like an icicle wearing flats and tights. :D
But the coat itself is warm, big and covers me perfectly. 
What do you prefer to wear in winter? Jackets, coats, fur coats, vests?

Tento skvelý kabát som našla pred týždňom v secondhande.
Je zo Zary, vyzerá skoro nový a stál ma 6 eur. :)
Ale aby som Vám povedala pravdu, do školy som šla včera takto, ale kvôli tomuto otrasnému veternému a pekelne studenému počasiu som sa počas prestávky musela vrátiť domov a prezliecť- v balerínkach a pančuškách som sa cítila ako cencúľ. :D
Ale kabát je sám o sebe teplý, veľký a perfektne ma zakrýva.
Čo v zime preferujete nosiť Vy? Bundy, kabáty, kožuchy, vesty?


Friday, October 21, 2011

2 outfits from Bratislava

Hi :)
I´m sorry I haven´t been here for more than a week. The reasons are:
1.) I was sick for 5 days. I don´t even want to explain. It was just nasty.
2:) I went to Bratislava for my workshop. It was actually very interesting day full of new information about migrants, migration, their integration in society, stereotypes, myths etc for students of masmedial studies or journalism. We got a chance to interview 3 migrants living in Slovakia for a longer time and it was great! They told us their own stories, troubles and experiences. I went there with my 3 friends so it was actually a lot of fun. :)
Btw, yes, I went to Bratislava´s secondhands. Yes, they do have sales, everything was for 1 euro. And yes I´ve bought something (Pull&Bear, Gina Tricot and Cubus dresses, Gina Tricot oversized top and Lindex denim jacket).
I have found out that I got merit scholarship!
Also, my tights from romwe arrived yesterday and my man is coming home tomorrow.
I´m just happy.
Hope you too.

Ahoj! :)
Prepáčte, že som tu nebola viac ako týždeň. Dôvody sú:
1. 5 dní som bola chorá. Ani sa mi to nechce vysvetľovať. Jednoducho hnusné.
2. Išla som do Bratislavy na môj workshop. Bol to skutočne veľmi zaujímavý deň plný nových informácií o migrantochmigráciiich integrácii do spoločnostistereotypymýty atď. pre študentov masmedialnych štúdií a žurnalistikyDostali sme možnosť urobiť rozhovor s 3 migrantami, žijúcimi na Slovensku dlhšiu dobu a bolo to skveléPovedali nám svoje príbehyproblémy a skúsenosti. Išla som tam so svojimi 3 kamarátmitakže sme sa aj dosť zabavili:)
Mimochodom, áno, išla som do bratislavských secondhandov. Áno, majú sales, všetko bolo za 1 euro. A áno,niečo som si kúpila (Pull & BearGina Tricot a Cubus šatyGinaTricot oversized top a Lindex džínsovú bundu).

Zistila somže som dostala prospechové štipendium!
Aj moje pančušky z romwe prišli včera a môj muž sa vracia domov zajtra.
Som jednoducho šťastná.
Dúfam, že vy tiež.Friday, October 14, 2011

All about sweaters.

This day was all about sweaters for me.
First is blue sweater dress. I was wearing it today and I paired it with burgundy and brown colors to do some winter color blocking. :)
Second is dark green Yves Saint Laurent sweater. I have been searching for some dark green sweater for more than month now and today the day came! I know it´s YSL pour homme but I love the fact that it´s oversized and  those sleeves remind me of Ross from Friends. It´s secondhand of course and the price? 0,75 cents. :)
Btw, I didn´t do anything to those photos, my closet is white and because I used flash, they look like that. :D


Tento deň bol pre mňa celý o svetroch.
Prvé sú modré svetrošaty. Dnes som ich mala na sebe a doplnila som ich s burgundy a hnedou farbou, aby som urobila nejaký ten zimný color blocking. :)
Druhý je tmavozelený Yves Saint Laurent sveter. Tmavozelený sveter som hľadala už vyše mesiac a dnes ten deň nadišiel! Viem, že je YSL pour homme, ale mne sa páči to, že je väčší a jeho rukávy mi pripomínajú Rossa z Priateľov. Je, samozrejme, zo secondhandu a jeho cena? 0,75 centov. :)
Btw, fotkám som nič neurobila, moja skriňa je biela, no a keďže som použila blesk, tak vyzerajú takto. :D


Sunday, October 09, 2011

Waiting...

The only thing I really want to do during these cold fall days is to drink a really hot tea, cover myself with a blanket and watch movies or read a book. 
I would prefer to cuddle with my man but not everything I want is always possible. 

Btw, this outfit is from Friday- in the morning it was 20 degrees but after my school was finished around 7 pm it got to 13 degrees- I almost froze to death in those tights. :)


Jediná vec, ktorú chcem robiť počas týchto studených jesenných dní je piť veľmi horúci čaj, zakryť sa dekou, pozerať filmy alebo čítať knižku.
Preferovala by som ohrievanie v objatí môjho muža, ale tak nie všetko čo chcem je vždy možné.

Btw, tento outfit je z piatku- ráno bolo 20 stupňov, ale po škole, ktorá mi skončila okolo 7mej, klesla na 13 stupňov- skoro som umrzla na smrť v týchto pančuškách. :)


Saturday, October 08, 2011

Blogger´s meeting vol. II.

4 months and 67 outfit posts later we finally had our second blogger´s meeting last Wednesday. We talked, shared our opinions on everything and laughed so much it´s almost impossible.:D We went to Madrid- really cosy bar and drank beers (all of them) and wine (me). The photos are not very sharp but because my battery on camera died we only used Sandra´s phone. 
So thank you, Patrik, Aďa, Lýdia and Sandra (btw, get that blog again ASAP!:), it was awesome so I hope we will get together again soon. :P

4 mesiace a 67 outfit postov sme sa konečne opäť stretli na našom druhom bloggerskom stretku minulú stredu. Rozprávali sme sa, vymieňali sme si názory na všetko a smiali sa tak veľa, že je to až nemožné. :D Šli sme do Madridu- útulného podniku a pili pivo (všetci) a víno (ja). Fotky nie sú veľmi ostré, ale keďže sa mi vybila baterka na foťáku, mohli sme používať iba Sandrin telefón. 
Takže ďakujem Vám, Patrik, Aďa, Lýdia a Sandra (založ si zase blog a čo najskôr!:), bolo to skvelé a dúfam, že sa čoskoro znovu stretneme. :P


Friday, October 07, 2011

You must be crazy as fuck if you want to play with me.

I went to great bloggers meeting yesterday. I´m not going to post about it today because I´m waiting for photos from Sandra. You have to wait. :P
Today is just my outfit with favorite pink Converse shoes I got in the USA, favorite vintage earrings from my mom (It´s a shame you can´t see them.) and favorite skirt that I got on sale in Zara.
Have a good rest of the day. :)

Včera som bola na skvelom bloggerskom stretku. Nebudem o ňom dnes postovať, pretože čakám na fotky od Sandry. Musíte ešte počkať. :P
Dnes je to iba môj outfit s obľúbenými ružovými Conversami, ktoré som si kúpila v USA, obľúbenými vintage náušnicami od mamky (Smola, že ich nevidíte.) a obľúbenou sukňou, ktorú som kúpila v zľave v Zare.
Prajem Vám pekný zvyšok dňa. :)Monday, October 03, 2011

Bambi

I had a good weekend. :) I went to b-day party of one of my best friends that had a Hawaii theme. I had never seen so many leis and flowers. ;) After that I went to our cottage with my parents- I have relaxed (really need that) and have eaten so much food- I don´t know why, maybe it´s because the air there. :)
How was your weekend?

Btw, say hi to newest member in my animal jewelry family- Bambi. :)


Mala som dobrý víkend. :) Bola som na narodeninovej party jednej z mojich žien s havajskou témou. Ešte nikdy som nevidela toľko vencov lei a kvietkov. ;) Potom som ešte skočila s rodičmi na chatu- relaxovala som (naozaj som to potrebovala) a jedla toľko veľa jedla!- neviem prečo, asi to bude tým vzduchom. :)
Aký ste mali víkend?

Btw, pozdravte najnovšieho člena mojej zvieracej šperkovej rodiny- Bambi. :)