Saturday, June 30, 2012

Summer is here!

I´m happy because:
I finally spent some time with my man.
I celebrated yesterday.
I got myself a gift - yellow heels (I will wear them tonight so you will probably see them tomorrow).
I´m going to check out some sales today.
I will finally have time to check out all the blogs I´ve been missing during weeks of studying.
Pohoda tickets are home.
And I´m going to party all night again. :)
That means my summer has finally started.
What makes you happy now?;) 

Som taká šťastná, lebo:
Mám konečne čas na môjho chlapa.
Lebo som včera Bc. poriadne oslávila.
Lebo som sa odmenila novými žltými sandálkami (dnes ich budem mať na sebe, tak ich asi uvidíte zajtra).
Dnes idem na výpredaje.
Lebo budem mať konečne čas čítať blogy, ktoré som za týždne učenia nestihla.
Mám doma lístky na Pohodu.
A lebo dnes opäť oslavujem až do rána. :)
Čo znamená, že mi oficiálne začalo leto.
Čo momentálne teší Vás?;)  


Friday, June 29, 2012

Bc.!!!!!

So, I got my bachelor´s degree today.
After an awfull morning when I was shaking from stress as crazy came really difficult bachelor´s exams.
And everything went well. (maybe because of my 2 four leaf clovers? and also 4 weeks of studying to be exact. ;P)
Then came Miško. He brought me these wonderfull roses you can see on my bicycle. We went to get sushi (after three days of almost eating nothing my stomach was almost singing with joy:D), later drink and he gave me this. Probably the best pen I ever had. :)
I´m going to bed. I´m exhausted. I need to gain energy for a weekend full of parties.
(P.S.: Thank you for your wishes, they helped me a lot!:)

Od dnes som Bc.
Po príšernom ráne, keď som sa klepala ako osika, potom prešla do štádia hyperaktivity na štýl zajačika Duracella prišli štátnice.
A všetko šlo hladko. (možno kvôli mojím 2 štvorlístkom? ale tiež aj kvôli 4 týždňom učenia, aby som bola presná ;P)
Potom prišiel Miško. Priniesol mi tieto krásne ruže, ktoré mám na bicykli. Neskôr sme skočili na sushi (po 3 dňoch takmer nejedenia moje brucho spievalo od radosti :D), na drink a dostala som toto. Asi to najlepšie pero, aké som kedy mala. :)
Idem spať. Som vyčerpaná. Musím získať energiu na víkend plný osláv.
(P.S.: Veľké ĎAKUJEM za Vaše želania šťastia, naozaj mi pomohli!:)


Tuesday, June 26, 2012

2 more days and it´s over.

I know I promised to not post anything again, until I have my bachelor´s degree.
But.
It´s happening.
In 2 days.
On Thursday.
So please, please, please, keep your fingers crossed for me! ;)

Viem, že som sľúbila, že nebudem postovať, kým nebudem Bc.
Ale.
O chvíľu sa to deje.
O dva dni.
Vo štvrtok.
Tak mi prosím, prosím, prosím, držte prsty! ;)


Tuesday, June 19, 2012

I just... want my summer to start already! :)

So, this is my last post before my bachelor´s exam.
I still don´t have the date, it will be probably in one week, so have to work my ass off.
Today I had the Oasap dress on and I also took my Prada sandals (that I´ve found in secondhand last year) out. ;)
Oh god, I can´t wait till this is over- I can´t wait to start my summer, to be with my man, to go to Pohoda, to finally die my hair again, read all your new posts, to go partying, go to cottage, drink cocktails, sleep till noon  ...... and not worry about this thing!:)
Thank you again for visiting my blog, I will check out all of your as soon as this madness is over. ;)


Takže, toto je môj posledný post, pred štátnicami.

Stále nemám termín, bude to niekedy v priebehu budúceho týždňa, takže musím makať ako fretka.
Dnes som na sebe mala šaty z Oasap a "vyvenčila" som aj Prada sandálky (ktoré som minulý rok našla v sekáči. ;).
Oh bože, nemôžem sa dočkať, kým bude po tom - nemôžem sa dočkať kým mi začne leto, budem s mojím chlapom, pôjdem na Pohodu, si konečne znovu nafarbím vlasy, prečítam všetky Vaše nové posty, pôjdem žiť, pôjdem na chatu, budem piť koktejly, spať do 12tej .... a že sa už nebudem trápiť takýmito vecami!:)
Ďakujem znovu, že mi navštevujete blog, vrátim Vám to hneď, ako sa toto šialenstvo skončí. ;)


Saturday, June 16, 2012

I love how it makes me feel like a woman and a little girl all at the same time. ;)

Today I had the dress from Sugarlips on.
It´s amazing. Made me feel like a little girl when I was spinning around in circles. :)
And what really made my day was just a simple thing.
A call from one of my bestfriends, Barborka. 
In these days when I mostly talk only during studying one call and talking with a friend makes my mood turn 180 degrees.;)
And btw, thank you for all your visits even though I´m not posting much. ;)

Dnes som na sebe mala šaty zo Sugarlips.
Sú perfektné. Keď som sa v nich točila dokola, mala som pocit, že som malé dievčatko. :)
A čo mi naozaj urobilo deň, bolo zavolanie jednej z mojich najlepších kamarátok, Barborky.
V týchto dňoch, keď rozprávam iba pri učení mi jeden telefonát dokáže otočiť náladu o 180 stupňov.;)
A btw, ďakujem, že sem chodíte, aj keď momentálne nepostujem veľa. ;)Friday, June 15, 2012

I guess it all be worth it in the end.

Today was such a long day.
Studying gets so dull after 2 weeks of doing it.
But today my postwoman made my day because she brought me 3 dresses you can see below.
I can´t wait to wear them! :)
I had a little time in the afternoon so I wanted to make myself happy.
What did I do? 
I think it´s obvious. I came to H&M for sales and got 3 things. :)
Hope you do more interesting stuff than I do now. :D


Dnes bol strašne dlhý deň. Až pridlhý.

Keď sa učíte už 2 týždne vkuse, je to hrozne ťažkopádne.
Ale dnes mi moja poštárka urobila deň, pretože mi doniesla 3 šaty, ktoré vidíte nižšie. 
Nemôžem sa dočkať kedy si ich oblečiem! :)
Mala som trošku času poobede, tak som si chcela urobiť radosť.
Čo som urobila?
Myslím, že je to jasné. Bola som v H&Mku na výpredaji a kúpila si 3 veci. :)
Dúfam, že máte momentálne zaujímavejší program ako ja. :D

Saturday, June 09, 2012

What a sweet surprise ;)

Yesterday I found the best surprise standing under my bedroom window.
My man.
Came home for the weekend and he didn´t tell me in advance.
So we had a great evening yesterday. :)
Oh, I just love surprises. ;)

Včera som našla to najlepšie prekvapenie, ktoré stálo pod mojím oknom do spálne.
Môjho chlapa.
Prišiel domov na víkend a nepovedal mi to vopred.
Takže sme včera mali skvelý večer. :)
Oh, ja tak milujem prekvapenia. ;)


Wednesday, June 06, 2012

Random

Because I study so much I don´t really get so many opportunities t go out and take photos of my outfit.
So I´m posting these random ones to let you know what I actually, do, eat, drink, watch etc.
I´m getting kinda crazy from being always inside. 
Can you give me advice of how you can study without getting crazy as (sorry for the word) f*ck?:) How do you do it?:)

Keďže sa veľa učím, nemám veľa príležitostí ísť von a fotiť outfity.
Tak Vám tu postujem aspoň nejaké randomové fotky, na ktorých vidíte čo robím, pijem, jem, pozerám, atď.
Už mi z toho všetkého začína slušne prišibávať.
Poradíte mi ako sa učiť bez toho aby som sa už úplne nezbláznila?:) Ako to robíte vy?:)

Saturday, June 02, 2012

Let the little fairy in you fly!

Now is 1:47 am, I´m just presetting this post and I just finished stuff for school. Too tired to continue.
I have spent almost all of the day (except lunch) doing stuff for my bachelor´s exam and slept only 5 hours.
So please forgive me that I will not write much.
These are pics from lunch mentioned above.
In reality, that dress is violet, not dark blue. Another treasure from secondhand. It´s H&M, kids department. And I feel like a fairy in it because it´s so light. :)

Teraz je 1:47 ráno, práve prednastavujem tento post a práve som skončila s robením vecí na štátnice. Som príliš unavená, aby som pokračovala.
Skoro celý deň (okrem obeda) som strávila nad štátnicovými otázkami a spala som len 5 hodín.
Tak mi prepáčte, že toho nenapíšem veľa. 
Toto sú fotky z obeda, spomínaného vyššie.
V skutočnosti sú tie šaty fialové, nie tmavomodré. Ďalší poklad zo secondhandu. Sú z detského oddelenia H&M. A cítim sa v nich ako víla, pretože sú tak ľahučké a krásne vejú vo vetre. :)