Saturday, March 31, 2012

There is something in your eyes I know is mine.

This pics were taken during a little warmer day.
I´m wearing a lacy dress from Oasap. It´s a little shorter than I expected, but whatever, in the summer I will wear it with shorts underneath.
I love this spring full of soft colours like on these light pink pants from Gap, light denim vest and beige lace dress. They remind me of spring flowers. :)

Btw, tonigh I´m going out with Patrik, so I´m really looking forward to that. I just just have to remind myself not to drink as much as the last time we saw each other. It just didn´t go that well. :D


Tieto fotky boli fotené počas trošku teplejšieho dňa.
Mám na sebe čipkované šaty z Oasap. Sú trošku kratšie, ako som čakala, ale čo už, v lete pod nimi budem nosiť šortky.
Naozaj mám rada túto jar s jemnými farbami ako na týchto svetloružových nohaviciach z Gapu, svetlej džínsovej veste a béžových šatách. Pripomínajú mi jarné kvietky. :)

Btw, dnes večer ideme von s Patrikom, takže sa na to teším. Iba si musím pripomínať, že nesmieme piť toľko, ako posledný krát, keď sme sa videli. No, nevyšlo to veľmi dobre. :D

Btw2, nezabúdajte na Giveaway!:)


Friday, March 30, 2012

GIVEAWAY :)

Sorry, today in slovak only. :)

Takže, keďže sa Vás tu nazbieralo takéto krásne číslo (viac ako 200), chcela by som Vám vyjadriť, aká som vytešená, že ma sledujete a tiež to aj takto osláviť. :)

Thursday, March 29, 2012

We are the people that rule the world.

I´m back from Bratislava.
My stage of progress of all the activities I have planned:
School for today- done.
Post office because of dolcezuzkashop- done.
Bachelor´s thesis- not done at all. :D
Reading all new posts- I´m starting in a couple of minutes.
Going out with my girls- in a couple of hours. :)
Unpacking- not done at all- seriously, I came  yesterday to a clean room, now it looks like Hiroshima- what is wrong with me?:D
Does it also take you so long to unpack?


Som späť z Bratislavy.
Moje štádium progresu všetkých aktivít, ktoré som si naplánovala:
Dnešná škola- hotovo.
Pošta kvôli dolcezuzkashopu- hotovo.
Bakalárka- na to len poviem, že ta čo si?!:D
Čítanie všetkých nových postov- začínam o pár minút.
Večer s mojimi dievčatami- o pár hodín. :)
Vybalenie sa- určite nie hotovo- ako, včera som prišla do upratanej izby, dnes vyzerá ako Hirošima- čo je preboha so mnou?:D
Tiež Vám trvá tak dlho, kým sa vybalíte? Keď vybalím tašku, vybalím aj diár a bude giveaway, sľubujem. :)


Sunday, March 25, 2012

No time for title :D

Today was a perfect day. Great atmosphere on the market. Lots of antiques, books, clothes, yummy food, kids, dogs... (you can see it on the last photos:). Then radler at the castle, little warm rain and now I have to go. To enjoy evening with my man. ;)

Dnes bol skvelý deň. Super atmosféra na Dobrom trhu na Panenskej. Veľa starožitností, knižiek, oblečenia, chutného jedla, detí, psov... (môžete to vidieť na posledných fotkách:). Potom radler na hrade, malý teplý dážď a teraz musím ísť. Aby som si užila večer s mojím chlapom. ;)


Wednesday, March 21, 2012

Pink isn't just a color, it's an attitude!

Today I was wearing very similar combination to what I was wearing on Monday.
I just can´t help myself. I love those mint pants, my new dark blue flats (I got them on sale in Camaieu) and this candy pink coat that my mom got for me in Prague maybe more than 5 years ago.
But what keeps me really busy is my bachelor´s thesis.
So enjoy tomorrow´s sunny day! :)

Dnes som mala na sebe podobnú kombináciu, ako v pondelok.
Nemôžem si pomôcť. Zbožňujem tieto mint nohavice, moje nové tmavomodré balerínky (kúpené vo výpredaji v Camaieu) a tento cukríkovo ružový kabát, ktorý mi kúpila mam asi pred viac ako 5timi rokmi v Prahe.
Ale čo ma teraz naozaj zamestnáva najviac je moja bakalárka. Budete prosím také/í zlaté/í a vyplníte pre mňa môj dotazník na tému blogy? Má iba 7 otázok a zaberie Vám asi pol minúty. Nájdete ho tu: 
Ďakujem :)))
Užite si zajtrajší slnečný deň poriadne! :)

Tuesday, March 20, 2012

Trips to the dentist - I like to postpone that kind of thing. - Johnny Depp

I went to my dentist today.
I just hate it there. Or maybe better word would be I am extremely scared of that.
When I come there I always think about crazy stuff for example like memories of one horror movie about crazy evil bloody ____ (fill any nasty adjective in blank) dentist that enjoyed killing his patients in brutal way.
Btw, sorry for this but today it hurt like sh*t!

P.S.:Yes, I am wearing mint pants. I know some of you try to boycott this trend but I don´t. I love this color!:)

Dnes som bola u zubára.
Nenávidím to to tam. Alebo presnejšie slovo by bolo, že sa toho extrémne bojím.
Keď tam prídem, stále rozmýšľam o šialených veciach, napríklad o spomienkach na jeden horor z čias mňa ako decka, v ktorom jeden odporný šialený krvavý ___ (doplňte akékoľvek hnusné adjektívum) zubár zabíjal svojich pacientov veľmi brutálnym spôsobom.
Btw, sorry za vyjadrovanie, ale dnes to bolelo ako divá sviňa!

P.S:Áno, mám na sebe mint nohavice. Viem, že niektorí z Vás tento trend bojkotujú, ale ja nie. Túto farbu zbožňujem!:)

Saturday, March 17, 2012

If you hear any noise, it ain´t the boys. It´s a ladies night!:)

I was out 2 nights un a row and today I´m going out too.

This weekend is a little bit hmm... difficult? :)
But yesterday was a great night. We had ladies night and even though there were too many people in the club and we couldn´t move I enjoyed it because I was out with my girls. :)

How about you? What are your plans for the weekend?:)

Bola som von už dve noci po sebe a dnes idem tiež.
Tento víkend je trošku... hmmm... ťažký?:)
Ale včera to bol skvelý večer. Mali sme dámsku jazdu a aj keď bolo v clube priveľa ľudí a nemohli sme sa pohnúť, ja som si to vychutnávala, pretože som bola von s mojimi ženami. :)
A čo vy? Aké máte plány na víkend vy?

Friday, March 16, 2012

Jump for my love!:)

Today just shortly.
I have some health problems and today I was in school till 7:30 pm.
I´m tired.
But these dots on my tights just made my day. :)

Dnes len krátko.
Mám nejaké zdravotné problémy a dnes som bola v škole až do 19:30.
Som unavená.
Ale tieto bodky na mojich pančuškách mi zlepšili náladu. :)


Sunday, March 11, 2012

The more you give, the more you receive.

This weekend I chose to have a break from writing my bachelor´s thesis.
So I enjoyed time spent with my man.
We took a couple of pics with Zenit.
And I cleaned my closet- I gave some clothes to my sis, some to dolcezuzka shop and also to crisis center. You have a great feeling after that- your closet has more space for new things and somebody else who needs your clothes more can enjoy them. :)
How are you relaxing this weekend? :)

Tento víkend som si dala pauzu od bakalárky.
Tak som si užívala čas strávený s mojím chlapom.
Trošku sme pofotili so Zenitom.
A tiež som upratovala môj šatník- nejaké veci som dala sestre, iné do dolcezuzka shopu a tiež do krízového centra. Máte potom super pocit- Váš šatník má viac miesta na nové veci a niekto, kto oblečenie potrebuje viac ako Vy si ho môže užiť. :)
Ako relaxujete tento víkend Vy?


Monday, March 05, 2012

DIY: Raw Crystal Ring

So, as I mentioned earlier, I really like raw crystal rings and because they are kinda expensive, I´ve decided I will diy one. Or two. :)

Takže, ako som už skôr spomínala, veľmi sa mi páčia prstene so surovými kryštálmi, no a keďže sú trošku drahšie, tak som sa rozhodla, že si jeden diynem. Alebo dva. :)

Friday, March 02, 2012

Magic is everywhere.

This t-shirt I´m wearing reminds me of raw crystal rings. (btw, I got it on sale in Pull&Bear)
Do you like them? I´m fascinated by them and I really want to get one, because each one is unique and makes you stand out in the crowd.
Because they are kinda expensive and I don´t want the fake one that H&M offers I think I will diy one.
As soon as I´m done, I will post the result here. :)

Toto tričko, čo mám na sebe, mi pripomenulo prstene so surovými kryštálmi. (btw, mám ho z výpredaja z Pull&Bear)
Páčia sa Vám? Ja som nimi fascinovaná a naozaj chcem jeden, pretože každý je unikátny a odlíši Vás z davu.
Ale keďže sú trošku drahé a ten falošný z H&Mka nechcem, tak asi jeden diynem.
Hneď ako sa tak stane, tak Vám sem postnem výsledok. :)


Thursday, March 01, 2012

Beauty, to me, is about being comfortable in your own skin. That, or a kick-ass red lipstick. - Gwyneth Paltrow

Today with red lipstick which I don´t usually wear. I have very small lips for it but today it made me feel different, more sexy?:)
And fox fur. I guess today was one of the last opportunities to wear it.
Because spring is slowly starting!:)
I can´t wait for all the pastels, neons, animal prints, mixing of patterns, fruit and vegetable patterns, lace, gentleness, light dresses... Oh, I can write for hours!
What about you? What trend can´t you wait for? :)

Dnes s červeným rúžom. Ten normálne nenosím. Mám veľmi malé pery, ale dnes som sa vďaka nemu cítila tak inak, viac sexy?:)
A líščou kožušinkou. Myslím, že dnes som na ňu mala jednu z posledných príležitostí.
Pretože jar pomaly začína!:)
Nemôžem sa dočkať všetkých pasteliek, neóniek, zvieracích vzorov, mixovania vzorov, vzorov ovocia a zeleniny, čipky, nežnosti, ľahkých šiat... Oh, môžem písať hodiny!
A čo vy? Akého trendu sa neviete dočkať vy? :)