Friday, September 28, 2012

Reunited

I wish it would be with my boyfriend. But for that I have to wait probably a month or so.
Now it´s about my bicycle. I have missed it so much!
Yes, I am home again. And probably next week too.
This weekend I´m relaxing with parents at our cottage, next week I´m so looking forward to see one of my best friends, Naty, I haven´t seen for 5 months that is coming back from L.A.:)
But after that I have so many other plans in Bratislava.
What plans do you have? :)


P.S.: I am so glad! There is 300 of you following me. I´m planning a giveaway to celebrate it very soon! ;)


Nie, nie s mojím chlapom, na to s počkám ešte asi mesiac.
Teraz je to len s mojím bicyklom, ktorý mi už tak veľmi chýbal!
Áno, som opäť doma, no a budem tu asi aj budúci víkend.
Tento trávim s rodičmi na chate, no a na ďalší týždeň sa už veľmi teším, lebo sa mi z L.A. vráti jedna z mojich najlepších kamarátok, Naty, s ktorou sme sa nevideli už asi 5 mesiacov. :)
Ale potom mám už v Bratislave veľa iných plánov. :)
Čo plánujete vy? :)


P.S.: Veľmi ste ma potešili, lebo ma sleduje už 300 z Vás. Plánujem giveaway na oslavu, a to už veľmi skoro! ;)Friday, September 21, 2012

About broken umbrellas and delicious food.

These photos are from sunny Monday.
Not terrible yeterday when the wind broke my umbrela and I came home completely wet in the rain. Btw, that happened to me for the first time in my life. Has that ever happen to you?
And cold! It was only around 12°C outside.
Oh god, I hate weather like this and I don´t belong between those who like fall for sure.
Please bring me back my 30°C, sun and summer!


P.S.: At the end are also a couple of pics from Wednesday from restaurant Afrodita in Čereňany (trend top restaurant of the year 2012) where my dad took me for lunch. :)Tieto fotky sú zo slnečného pondelka.
Nie odporného včerajška, keď mi vietor polámal dáždnik a prišla som domov úplne mokrá v daždi. Btw, to sa mi stalo po prvý raz v živote. Stalo sa Vám to niekedy?
A trasúca sa od zimy! Von bolo tak najviac 12°C.
Oh bože, nemám rada takéto počasie a určite nepatrím medzi tých, ktorí majú radi jeseň.
Prosím, chcem späť 30°C, slnko a leto!


P.S.: Na konci nájdete zopár fotiek toho, čo som si v stredu vychutnala v Čereňanoch v reštaurácii Afrodita (trend top reštaurácia roka 2012), kam ma oci zobral na obed. :)

Dress - Asos
Collar - H&M
Bag - Six
Flats - Peacocks
Sunglasses - Gucci


Thursday, September 20, 2012

I just hate goodbyes.

I have done so much stuff during the last couple of days. 
I moved to dorm. I have bought so many things in Ikea that I almost couldn´t carry the bag. I have started school. Also got to know new classmates. Went to a party and made it alive without hangover.
But the most important I enjoyed last days with Mišo before he went on an Erasmus. I have said goodbye to him today for probably 5 months.
I am really sad. So that´s all folks.
Hope you don´t have to say goodbye to anyone.


Za posledné dni som toho stihla veľa. 
Presťahovať sa na intrák. Kúpiť si toľko vecí v Ikei, že som sa skoro nevládala uniesť. Začať školu. Spoznať nových spolužiakov. Absolvovať krúžkovicu a prežiť ju bez opice.
A to najdôležitejšie, užiť si posledné prederazmové dni s Mišom. Dnes som sa s ním rozlúčila na približne 5 mesiacov. 
Je mi veľmi smutno. Tak to je vše přátelé. 
Dúfam, že vy sa s nikým lúčiť nemusíte.


Sunday, September 16, 2012

Lace all over the place.

I´m sorry, that I don´t post as much as before and I don´t think this will be over soon.
The reason is, that I had so much stuff going on with my housing situation, I´m going to move on Tuesday and Mišo (a.k.a. my main photographer) is leaving in a couple of days.
So sorry for neglecting you, I will try my best to make blog work. :)


P.S.: Maťa (one of my best friends) came to Bratislava, so we went out, had some fun, shopped. I even forgot I´m in Bratislava, I felt like home. :)
Mrzí ma, že nepostujem toľko, ako predtým, no a ani nemyslím, že to tak skoro skončí.

Dôvodom je, že som mala strašne veľa vybavovačiek ohľadom môjho bývania, v utorok sa sťahujem a Mišo (a.k.a. môj hlavný fotograf) o pár dní odchádza.
Prepáčte, že Vás takto zanedbávam, posnažím sa, aby blog fungoval naďalej. :)


P.S.: Maťa (jedna z mojich najlepších kamošiek) prišla do Bratislavy, takže sme boli von, zabávali sa, nakupovali, dokonca tak, že som zabudla na to, že som v Bratislave, cítila som sa jednoducho ako doma. :)Thursday, September 13, 2012

A hard beginning makes a good ending. (Or at least I hope so.:)

I have moved to Bratislava.
I´m recently just living in a temporary flat, but on Monday I´m moving to college.
Of course I´m sad. I miss my fmily, friends, everything.
In couple of days I will miss Mišo, because he is leaving for erasmus.
The beginning is always hard.
But it´s worth it (as what everybody says:).
So I hope it will.
Keep your fingers crossed for me.:)


P.S.: I have found a fence that matches my dress. And it´s only a couple steps away from flat I´m living in now. :)


Už som presťahovaná v Bratislave.
Momentálne na provizórnom byte, ale v pondelok sa sťahujem na internát.
Jasné, že mi je smutno. Za rodinou, za priateľmi, za všetkým.
O chvíľu aj za Mišom, lebo odchádza na erazmus.
Začiatky sú vždy ťažké.
Ale vraj to má stáť za to.
Tak dúfam, že bude.
Držte mi palce.:)


P.S.: Našla som plot, čo mi ladí so šatami. A je len pár krokov od bytu. :)Wednesday, September 05, 2012

Nervous

Today one post from Košice.
I have spent all day just being nervous because my communication with study office brought no results.
But the green dress from Asos I mentioned on facebook arrived today and finally I have the brown bag from Oasap in my hands (after a trip to customs). So that and mostly the fact that I will do something in the evening with Miško makes my mood better.
I wish you a great evening without nerves!:)


Dnes už jeden post aj z Košíc.

Dnes som celý deň strávila v nervoch a komunikáciou so študijným, ktorá mi aj tak v ničom nepomohla.
Ale došli mi už zelené šaty z Asosu, čo som spomínala na facebooku a konečne sa mi do rúk dostala aj hnedá kabelka z Oasap, kvôli ktorej som sa trepala až na colnicu. Takže to a hlavne to, že idem niečo s Miškom večer podniknúť, mi zlepšuje náladu.
Prajem Vám krásny večer a bez nervov!:)


Tuesday, September 04, 2012

Venice: Day two and three

I´m not an architect, that´s for sure. :)
I study masmedial studies so I don´t have architectural knowledge.
But still, Biennale was very interesting for me.
I´m a playful person so I loved the interactive stuff the most.
So in this post you can find a couple of pics from there.


P.S.: I feel like in these days I can´t get anything done. I still don´t have a place to stay in Bratislava and I´m supposed to leave in a week and so. So I´m getting a little nervous! Hope you are having a better day than me. :)
Nie som architektka, to je isté. :)

Študujem masmédiá, takže sa v architektúre nevyznám.
Ale aj napriek tomu bolo pre mňa Bienále veľmi zaujímavé.
Som veľmi hravý typ človeka, takže sa mi samozrejme najviac páčilo všetko interaktívne.
Takže v tomto poste nájdete zopár fotiek z Bienále.


P.S.: V tieto dni mám pocit, že nič nestíham. Stále nemám ubytko v BA a odchádzať musím o týždeň a niečo. Takže som čoraz nervóznejšia! Dúfam, že vy máte lepší deň ako ja. :)Sunday, September 02, 2012

Venice: Day one

First day in Venice was all about getting lost in narrow Venice streets.
I love to go on a trips where I don´t need to follow some guide but I can walk on my own.
Because that is how you can find the little treasures and unique places the best. :)
First are outfit photos, then details from Venice. ;)
How about you? What kind of trips do you like?


Prvý deň v Benátkach bol celý o stratení sa v úzkych benátskych uličkách.

Mám rada také výlety, kde nenasledujem sprievodcu, ale chodím sama tam, kam chcem.
Pretože takto nájdete tie najlepšie poklady a unikátne miesta. :)
Prvé sú outfitové fotky, potom nejaké detaily z Benátok. ;)
A čo vy? Aké výlety preferujete vy?


Saturday, September 01, 2012

Back from Italiaaa. :)))

Ciao, ciao, ciao!!!
I´m back from incredible Venice.
This was the best trip of this summer.
I ate so much pizza and other yummy italian kinds of food, drank prosecco, saw so much architectural stuff on Biennale, many luxurious shops, carnival masks, gondolas, bridges and people with great sense of style, amazing old buildings and narrow streets, enjoyed amazing italian atmosphere, went on a boat, tried macarons, walked so much I can´t even feel my legs now....... and also shopped.
This post will show you what I brought back from this trip. ;)


Ciao, ciao, ciao!!!

Som späť z neskutočných Benátok.
Toto bol najlepší výlet tohto leta.
Jedla som toľko pizze a iných talianskych mňamóznych jedál, pila prosecco, videla toľko veľa roznych architektonických vecí na Bienále, veľa luxusných obchodov, karnevalových masiek, gondol, mostov a ľudí so skvelým zmyslom pre štýl, úžasných starých budov a úzkych uličiek, užívala si perfektnú taliansku atmosféru, plavila sa na loďke, vyskúšala makarónky, chodila tak veľa, že si teraz už ani necítim nohy.... a tiež niečo nakupovala.
Tento post Vám ukáže to, čo som si z tohto výletu doniesla. ;)